Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Gedragsregels en melden

ongewenst gedrag

Shutterstock

Basis gedragsregels

Wij willen dat iedereen zich bij FluXus veilig en gerespecteerd voelt. Om dat te borgen zijn er gedragsregels opgesteld en mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden.

Basis gedragsregels

Onderstaande basisregels zijn vertaald naar de situatie bij FluXus en zijn specifiek van toepassing op (het werk in) deze sector. Ze gelden voor leden van bevoegd gezag, management, personeel, vrijwilligers, huurders en (ouders/voogden/verzorgers van) cursisten van centra voor de kunsten.

 1. Je maakt geen misbruik van je macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht of van het voor-wat-hoort-watprincipe.
 2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel of huurders en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 3. Je discrimineert niet!
 4. Je bent aanspreekbaar op je houding en gedrag.
 5. Je raakt elkaar alleen aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het ‘waarom’. Let op: ook hier bepalen persoonlijke grenzen, wat ongemakkelijk voelt en gewenst dan wel ongewenst is.
 6. Je treedt niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een anders dan functioneel. (Nodig op basis van het gezamenlijk gestelde doel en vanuit het perspectief van kunsteducatie.)
 7. Je gaat respectvol met elkaar om.
 8. Je houdt je aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.
Melden ongewenst gedrag

Of je nu cursist, bezoeker, medewerker, vrijwilliger, artiest, docent of huurder bent: bij FluXus voel je jezelf veilig en gerespecteerd. Is dat niet zo, dan hopen we van harte dat je dat wilt melden. Zeker als je te maken krijgt met gedrag als:

 • Agressie;
 • Discriminatie;
 • Pesten;
 • Racisme;
 • Seksuele intimidatie.

Wat kan je doen?
Omgaan met ongewenst gedrag is lastig. Som kun je iemand direct aanspreken op zijn/haar/hun gedrag, maar dat lukt lang niet altijd. Niets zeggen, biedt ook geen oplossing en maakt het probleem vaak groter.

We hopen dat je in dat geval contact zoekt met:

 • Een contactpersoon bij FluXus. Je klacht of verhaal wordt vertrouwelijk behandeld. Is het nodig of gewenst dan kan alsnog de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
 • De externe vertrouwenspersoon die FluXus heeft geregeld via ArboNed.

Melden ongewenst gedrag

Algemene klachten

Heb je een klacht van algemene aard, bijvoorbeeld als cursist omtrent de lessen, neem dan eerst contact op met de docent. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de coördinator van de betreffende afdeling via het contactformulier onderaan elke pagina op onze website.

Zit je ergens mee of heb je klachten buiten de cursussen of docenten om, dan kun je contact opnemen met Hester Gräfe, Hoofd Bedrijfsvoering via 075 655 35 20 of hgrafe@fluxus.nl. Jouw verhaal en die van de tegenpartij zal zorgvuldig worden bekeken. Op basis hiervan wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen.

Extern vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van FluXus is geregeld via de branchevereniging Cultuurconnectie. Via een centraal meldnummer kun je in contact komen met professionele vertrouwenspersonen en er is een klachtencommissie.

Via onderstaand telefoonnummer kun je tijdens kantooruren gevallen van pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie melden.

0800 – 0 204 204

Het genoemde nummer is die voor het ‘Centraal meldpunt vertrouwenspersoon’ en is tijdens kantooruren bereikbaar. Daarnaast is er ten alle tijden een Calamiteiten bereikbaar voor schokkende gebeurtenissen 0900 – 53 53 541.

Naar aanleiding van je telefoontje wordt een professionele en getrainde vertrouwenspersoon ingeseind, die zo snel mogelijk contact met je opneemt. Deze persoon zal je begeleiden en bijstaan. Mocht dat gewenst of nodig zijn dan helpt deze vertrouwenspersoon je ook de zaak aan te kaarten bij de Klachtencommissie.

Meldpunt huiselijk geweld

Wordt je bij FluXus geconfronteerd met signalen van kindermishandeling in
de thuissituatie, een geweld- of zedendelict of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Het is belangrijk dat je hier professioneel mee omgaat!

FluXus heeft de verplichte Meldcode, die bijdraagt aan het beter en eerder in beeld brengen van onveilige situaties, omschreven in een protocol. Dit protocol neemt de geldende wetgeving in acht en biedt docenten, medewerkers en vrijwilligers handvatten.

Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of één van de andere beschreven situaties? Aarzel niet en neem contact op met een Aandachtfunctionaris bij FluXus. Zij kunnen – indien dat nodig is – helpen en ondersteunen bij de uit te voeren stappen binnen de meldcode.

Bij FluXus zijn dit:
Hester Gräfe, Hoofd Bedrijfsvoering, 06 434 87 784 of e-mail: hgrafe@fluxus.nl
Suzanna Kranenburg, Docent Dans, 06 559 70 350 of  e-mail: suusballet@hotmail.com

Aandachtfunctionarissen zijn speciaal opgeleid en hebben een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling. Daarnaast kunnen zij coördineren bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.